Online Admissions-2016-17 (AI Status)

Allahabad
Bengaluru
Bhopal
Bhubneshwar
Chandigarh
Chennai
Dehradun
Delhi
Delhi - II
Dharamshala
Gandhi Nagar
Guwahati
Hyderabad
Jaipur
Kochi
Kolkata
NIOS HQ
Patna
Pune
Raipur
Ranchi
Vishakhapatnam